Маслівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новокаховської міськради


запам'ятати

 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство освіти і науки України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Besucherzahler
счетчик посещений

Статут Маслівської ЗОШ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 17 сесії

міської ради 7-го скликання

 від 10.11.2016 №511

 

СТАТУТ

МАСЛІВСЬКОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

м. Нова Каховка

 

Статут

Маслівськоїзагальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів

Новокаховської міської ради Херсонської області

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Маслівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  Новокаховської міської ради Херсонської області ( далі – навчальний заклад ) є навчальним закладом.

1.2.         Юридична адреса навчального закладу: 74994, Херсонська обл., місто Нова Каховка, село Обривка, вулиця Пушкіна, будинок 1, тел. 3 – 92 – 45 . Скорочена назва: Маслівська ЗОШ Новокаховської МР.

1.3.         Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку.

1.4.         Засновником навчального закладу є Новокаховська міська Рада.

1.5.         Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.          Головними завданнями навчального закладу є :

- забезпечення реалізації права громадян на  повну загальну середню освіту ;

- виховання громадянина України ;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй ;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду ;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань ;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів ;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7.         Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти і науки України, цим статутом.

1.8.         Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9.         Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-            безпечні умови освітньої діяльності ;

-            дотримання державних стандартів освіти ;

-            дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами ;

-            дотримання фінансової дисципліни.

1.10.     У навчальному закладі визначена українська мова навчання, запроваджено універсальний профіль  навчання. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і матеріальної бази навчального закладу може організовувати навчання в старшій школі за іншими профільними напрямками.

1.11.    Навчальний заклад може приймати рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами освіти.

1.12.         Навчальний заклад має право :

-       проходити в установленому порядку державну атестацію;

-       визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником ;

-       визначати варіативну частину робочого навчального плану ;

-       формувати класи з урахуванням демографічної ситуації, а вразі коли кількість дітей в класі менша за визначену нормативами їх наповнюваності організовувати заняття за індивідуальною формою навчання.

-       в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани ;

-       спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України ;

-       використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу ;

-       бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом ;

-       отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб ;

-       залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України ;

-       розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13.     У навчальному закладі створюються та функціонують : предметні методичні об’єднання, творчі групи, соціально-психологічна служба тощо.

1.14.    Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечується і здійснюється працівниками Центральної міської лікарні міста Нова Каховка, медичним працівником навчального закладу.

1.15.                       Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

2.1. Навчальний закладпланує свою роботу відповідно до перспективного та річного плану. В планіроботивідображаютьсянайголовнішіпитанняроботишколи, визначаютьсяперспективиїїрозвитку. План роботи погоджується педагогічною радою навчального закладу та затверджується радою навчального закладу.

2.2.         Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Індивідуалізація і диференціація навчання в навчальному закладі забезпечується шляхом реалізації інваріантної і варіативної частини.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи навчального закладу (щоденний, річний).

2.3.         Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.4.         Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи  добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України і забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5.         Навчальний заклад обирає форми, методи, засоби навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.6.         Навчально-виховний процес у Навчальному закладі здійснюється за груповою, консультативною, дистанційною, екстернатною та індивідуальною формою навчання.

2.7.         Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.8.         Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі  заяви батьків ( осіб, які їх замінюють ) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження ( копії ), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей які вступають до першого класу ).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.9.         У школі першого ступеню навчання для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків ( осіб, які їх замінюють ).

2.10.    Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року, включаючи проведення навчальної практики та державної підсумкової атестації.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, семестри(триместри) та режим роботи встановлюється навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, погодженим з відділом освіти.

2.11.         Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності ( крім випадків, передбачених законодавством України ) забороняється. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом дозволяється лише за їх згоди та згоди батьків або осіб, що їх замінюють.

2.12.         За погодженням з відділом освіти з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.13.         Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та територіальними установами державної санітарно – епідеміологічної служби.

2.14.         Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.15.    Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16.    У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому -  за рішенням педагогічної ради може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок у І семестрі.

У документі про освіту ( табелі успішності, свідоцтві, атестаті ) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.17.    Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.18.    Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  згідно з чинним законодавством наказом.                     

2.19.    При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.20.    Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закін­чили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту за­гальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсум­кової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів  у системі загальної середньої освіти.

2.21.    Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатом річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.22.    За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються КМУ.

2.23.    Учням, які закінчили старшу школу (11 клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

2.24.    Учням, які закінчили основну школу (9клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.25.    Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.26.    За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8 кл., 10-х. нагороджуються  похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».  За  відмінні успіхи у навчанні учням,випускникам 9-го класу, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою .

     Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України

За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, грамота, Почесна грамота, цінний подарунок, премія ( за рахунок спонсорських коштів, благодійних фондів та громадських організацій).

2.27.    Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні документи до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є :

- учні ;

- педагогічні працівники ;

- керівники;

- психолог, соціальний педагог ;

- бібліотекар ;

- батьки або особи, які їх замінюють.

- інші спеціалісти;

3.2.         Статус прав та обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, цим статутом.

3.3.         Учні мають право на :

-                      вибір форми навчання, профільного напрямку, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-         користування матеріально-технічною, навчально-методичною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою, культурно-спортивною базою школи ;

-         на доступ до інформації з різних галузей знань;

-         брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи ;

-         брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;

-         брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо ;

-                     захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-                     безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

-                     перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної і варіативної частини;

-                     повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.

3.4.         Учні зобов’язані :

-                     оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень ;

-                     дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку, правил поведінки ;

-                     бережливо ставитись до державного, громадського і особистого   майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу ;

-                     дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників ;

-                     виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку школи;

-                     брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством ;

-                     брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами, навчальним планом школи, її статутом.

-                     з повагою ставитись до вчителів, батьків, людей старшого та похилого віку ;

-                     дотримуватися правил особистої гігієни ;

-                     дотримуватися вимог до зовнішнього вигляду.

3.5.         За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього  трудового розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.6.         Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7.         Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.8.         Педагогічні працівники мають право на :

-                     захист професійної честі, гідності ;

-                     самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів ; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-                     проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи ;

-                     брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, шкільних зборах, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

-                     обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і заклади системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-                     вносити керівництву школи та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-                     на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-                     проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та отримувати їх у разі успішного проходження атестації;

-                     об’єднання в професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.9.         Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.10.    Педагогічні працівники зобов’язані :

-           забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-           контролювати рівень шкільних досягнень учнів;

-           нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів Критеріям оцінювання, затвердженими МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівників навчального закладу;

-       сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя ;

-           сприяти зростанню іміджу школи ;

-           настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі ;

-           виховувати в учнів шанобливе ставлення  до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу ;

-           готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-           дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів ;

-           захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам ;

-           постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру ;

-                                        брати участь у роботі педагогічної ради та нарадах при директорові, вести ділову документацію;

-            виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою.

3.11.    У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.12.    Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, трудову та виконавчу дисципліну, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору ( контракту ) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з  чинним законодавством.

3.13.    Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюють трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

3.14.    Батьки та особи, які їх замінюють, мають право :

-            обирати навчальний заклад;

-            обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування, створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності ;

-            звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей ;

-            брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи, приймати рішення про участь дитини у дослідній, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;

-            створювати благодійні грошові фонди для здійснення ремонтних робіт та вирішення інших господарських проблем школи ;

-            на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

3.15.    Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти їх виховання і зобов’язані :

-            створити умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання ;

-            забезпечити дотримання дітьми вимог статуту школи;

-            постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей ;

-            поважати честь і гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, вчителя, людей похилого віку, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, толерантне ставлення до представників інших національностей та релігійних вірувань;

-            виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

3.16.    Інші права та обов’язки батьків або осіб, що їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами. У разі невиконання батьками та особами, що їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотати про відповідальність таких осіб у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.17.    Представники громадськості мають право :

-                     обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-                     керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-                     сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу ;

-                     проводити консультації для педагогічних працівників;

-                     брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.18.    Представники громадськості зобов’язані :

-                     дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Керівництво навчальним закладом здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічнуосвіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.2. Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти згідно із законодавством.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальна конференція, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати загальної конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій :

-         працівників навчального закладу – зборами трудового колективу ;

-         учнів школи другого-третього ступеня – класними зборами ;

-         батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

 Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така  кількість делегатів : від працівників навчального закладу – 7 ; учнів – 7 ; батьків і представників громадськості – 7.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальна конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати  конференцію мають голова ради школи, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

Загальна конференція :

-         обирає раду школи, її голову, встановлює термін їх повноважень ;

-         заслуховує звіт директора і голови ради школи ;

-         розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи ;

-         затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності школи ;

-         приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.4. У період між загальними  конференціями діє рада школи.

4.4.1. Метою діяльності ради є :

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу ;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу ;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом ;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом ;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.4.2.  Основними завданнями ради є :

-         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями ;

-         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу ;

-         формування навичок здорового способу життя ;

-         створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі ;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду ;

-         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експерементальної роботи педагогів ;

-         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей ;

-         зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.4.3.  До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учні ІІ - ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальні її чисельність визначаються загальною конференцією школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальною конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.4.4.      Рада школи діє на засадах :

-         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави ;

-         дотримання вимог законодавства України ;

-         колегіальності  ухвалення рішень ;

-         добровільності і рівноправності членства ;

-         гласності.

Рада працює за планом, що затверджуються загальною конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.4.5.  Очолює раду школи голова, який обирається із її складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради, не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов”язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та куль­турно-масових заходів.

4.4.6. Рада школи :

- організовує виконання рішень конференції ;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності на­вчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин ;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням ;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Стату­ту школи;

- затверджує режим роботи навчального закладу ;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрун­товуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування ;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними ли­стами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамота­ми "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" ;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденціїрозвитку регіону, суспільства і держави ;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік ;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та завідуючого господарством ;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям ;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій ;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти міської ради пропозиції щодо морального і матеріального за­охочення учасників навчально-виховного процесу ;

 - ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні ;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків ( осіб, які їх замінюють ) до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;

- розглядає питання родинного виховання ;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в об­стеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають, в несприятливих соціально-економічних умовах ; 

- сприяє педагогічній освіті батьків ;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодич­них видань ;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої осві­ти учнями ;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів ;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу ;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу ;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.

     Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.5. Директор навчального закладу :

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників ;

- організовує навчально-виховний процес ;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні ;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за ефективність та якість роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи ;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки ;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів ;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства ;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабіне­тами, майстернями, навчально-дослідними ділянками ;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність ;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і  коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і конт­ролює їх виконання ;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників школи ;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання ;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах(конференції) колективу.

4.6.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затвер­джується  відділом освіти Новокаховської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки  (посадового окладу ) лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.7.  У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання :

- варіативної складової робочого навчального плану;

- участь в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими закладами та науковими установами;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють та громадських діячів, які беруть участь у навчально-виховному процесі;

- удосконалення  методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи ;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні ;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ніх ініціатив, впровадження у навчально-виховний процесдосягнень науки і передового педагогічного досвіду ;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи, притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників навчального закладу за невиконання своїх обов’язків.

4.9.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педа­гогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

4.10.  У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.  Матеріально-технічна база навчального закладу включає бу­дівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відобра­жено у балансі навчального закладу.

5.2.  Майно, закріплене за навчальним закладом,  належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

5.3. Навчальний заклад, відповідно до чинного законодавства, ко­ристується землею, іншими природними ресурсами і несе відповіда­льність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передба­чених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного зако­нодавства.

5.5.  Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень ( слюсарної, деревообробної, обслуговуючої праці ), а також  читального залу, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення  для   інженерно-технічного та  навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження.

5.6. Навчальний заклад має земельнуділянку, де розміщуються спортивні  майданчики, паркова зона, квітники, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСЬ

6.1.Фінансово-господарська   діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших розпорядчих документів центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад.

6.2. Фінансово-господарська   діяльність навчального закладу здійснюється на  основі його кошторису.  

6.3. Джерелами формування  кошторису навчального закладу є :

- кошти засновника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому но­рмативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечен­ня вивчення предметів в обсязі визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти ;

-         кошти, отримані за надання платних послуг ;

-         доходи від здачі в оре­нду приміщень, споруд, обладнання ;

-         благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

-         інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Навчальний заклад має, право на придбання та оренду необхідногообладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що  сприяють  поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.         В навчальному закладі може бути створений фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок ко­штів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором школи.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або  місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.6. Навчальний заклад самостійно веде бухгалтерський облік.

6.7. Керівник навчального закладу являється розпорядником коштів нижчого рівня третього ступеня.

6.8. Навчальний заклад, відповідно до вимог чинного законодавства України, відноситься до неприбуткових організацій і не є платником податків на прибуток.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

-                     утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

-                     установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

-                     установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

-                     внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

6.9. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами

6.10. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Навчальний заклад за наявності належної  матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Навчальний заклад має право, відповідно до чинного законо­давства, укладати угоди про співробітництво з навчальними закла­дами, науковими установами, підприємствами, організаціями, гро­мадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.                                        

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійс­нюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм органи управління освітою.

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.  У період між атестацією проводяться перевірки ( інспекту­вання ) школи, з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок  ви­значаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1—2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навча­льно-виховною діяльністю, проводяться відповідно до законодавства.                                               

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ

 

9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник відповідно до чинного законодавства.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною за­сновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять пов­новаження щодо управління навчальним закладом.

9.2.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3.  У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного за­конодавства.